ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಸಂಕಲನ- ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ

ರಾಮಾಯಣವೆಂಬ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಸಂದೇಶ, ಗಮ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು,. ಅದನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳೂ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು- ಎಂಬ ಕುರಿತಾದ ಶೋಧಲೇಖನ ಸರಣಿ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣೀ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಂಗೀತ-ನಾಟ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧರ್ವ, ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಗೀತ-ನೃತ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂದೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 17 ಪುಟಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಶೋಧಲೇಖನವಿದು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಸಂಕಲನ. ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ - ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ರಾಮಾಯಣವೆಂಬ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಸಂದೇಶ, ಗಮ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು,. ಅದನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳೂ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು- ಎಂಬ ಕುರಿತಾದ ಶೋಧಲೇಖನ ಸರಣಿ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣೀ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಂಗೀತ-ನಾಟ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಪುರುಷರನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂದೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಪುಟಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಶೋಧಲೇಖನವಿದು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಸಂಕಲನ- 2. ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ - ಪೂರ್ವಾರ್ಧ

ರಾಮಾಯಣವೆಂಬ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಸಂದೇಶ, ಗಮ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು,. ಅದನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳೂ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು- ಎಂಬ ಕುರಿತಾದ ಶೋಧಲೇಖನ ಸರಣಿ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣೀ ಸುಬ್ಬರತ್ಮಂ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಂಗೀತ-ನಾಟ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 26 ಪುಟಗಳ ಶೋಧಲೇಖನವಿದು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಸಂಕಲನ 1.ಬಾಲಕಾಂಡ.

ರಾಮಾಯಣವೆಂಬ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಸಂದೇಶ, ಗಮ್ಯ ಬಹಳ ದೊದ್ಡ್ಡದು,. ಅದನ್ನು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳೂ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು- ಎಂಬ ಕುರಿತಾದ ಶೋಧಲೇಖನ ಈ ಸಲದ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಂಗೀತ-ನಾಟ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣೀ ಸುಬ್ಬರತ್ಮಂ ಅವರು ಬರೆದ ಸೋದಾಹರಣ ಶೋಧ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಬಹುದು..

ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ (ದಂಡರಾಸ) ಸ್ವರೂಪ

ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಾಟದ ವೈವಿಧ್ಯ, ಕೋಲಾಟಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ರೀತಿ, ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ.., ಹೀಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ ಕೋಲಾಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಶೋಧಲೇಖನ ಈ ಸಲದ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ.