ಪ್ರಾಚೀನ ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರ ಸಂಗೀತ

ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಾಂಧರ್ವ ಪರಂಪರೆ, ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಸಹಿತ ಗಾಂಧರ್ವಗಾನದ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ 32 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಷದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ : ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಗಲ್ಭ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಸಂಶೋಧಕರೂ ಆದ ಉಡುಪಿಯ ಡಾ.ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದ್ದು; ಅಧ್ಯಯನನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 

Introducing new Kūcipuḍi movements based on Yakṣagāna

This is a article by Dr Veena Murthy Vijay, Kuchipudi Practitioner, written after the research presentation held in the Statelevel Seminar on Yakshagana and Classical Indian Theatre organised by Noopurabhramari and Karnataka Yakshagana Bayalata academy, Dec 15, 2019.at Bengaluru  

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯದ ಛಂದೋರಾಗ

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭ್ರತನೄತ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದೋರಾಗದ ಕುರಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬರೆಹ- ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶೀ ನೃತ್ತ- ಚಿಂದು : ಗೀತ -ನೃತ್ತ-ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿ

ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿಂದೂ ನೃತ್ತ-ಗೀತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ 32 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.