ನೃತ್ಯ ನಾಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಜಾತ ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆ-ಬೆಲೆ

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದರೇನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬಹುದು? ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನೃತ್ತ-ನೃತ್ಯ-ನಾಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ?ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆಶಯ-ಸಂವೇದನೆ-ತರ್ಕವಿರಬೇಕು? ಸಂಶೋಧನ ವಿಧಾನಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೆಲೆ-ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತೊಡಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅಧ್ಯಯನ ನಮೂನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಲಭ್ಯವಿವೆ?- ಹೀಗೆ ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಳ ಅಗಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಪ್ರೌಢ ಲೇಖನ.