ಮಹಾಮುನಿ ಭರತ- ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ

ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭರತಮುನಿಯ ದೇಶ-ಕಾಲ-ರಚನಾಶೈಲಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಫುಲ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಪುಟಗಳ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ, ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿಯಿದು. 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕೃತಿಯ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದು; ಆಸಕ್ತ ಓದುಗರ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ಇದರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಋಷಿ ಭರತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕ ಬರೆಹಗಾರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯನವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಫೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೇಖಿಕೆಯದ್ದು.

Noopurabhramari 13th Vol -1,2,3 issue ( collectively)

  Noopurabhramari latest issue is on the board. Issue is indepth, thought provoking and research based with multidimensional approach.  Read, Relish and Encourage by Subscribing the One and only #Danceresearch journal of Karnataka. Pages 160+2 : Vol 13; issue 1,2,3 ( collectively) Issue includes following articles Manjeera – Editorial (Kannada) on Contemporary developments in the field of Dance Bharata Manoratha- Kala Samvada- summary by Madhulika Srivatsa (English) Review of Bharata Manoratha Dance Recital (English) Review of Dutikarmaprakasha Dance researchproduction by Kirthana Ganesh (English) Dutikarmaprakasha- MangalaPada by Dr Manorama B N NudinamanaAnjali to( obituary special articles) –MasterHirannayya, AgariRaghurama Bhagavata, Jalavalli Venkateshwara Rao ( Kannada) Nebbur Bhagavata by Ravishankar Valakkunja ( Kannada) Krishnaveni Mysore by Pavana Ramachandra ( Kannada) Tumkuru Raman by disciple Anupama Jayasimha (English ) Devakana Krishna Bhat by Manamohana Saralimule ( Kannada) Akshara bhramari Column featuring Nrittaratnavali of Jayapasenansi- Lasyangas ( Kannada translation) by Dr Shesha Shastri and the technical terms explanation by Vid Rohini Subbaratnam Kanchana Shodha Bhramari : Need of Dance research By Dr Shobha Shashikumar (English) Shodha Bhramari: A dance research article - The journey of Sthanakas in treatises by Padmini Kumar and Dr Shobha Shashikumar (English) Bharata Koutuka column of Vid Rohini Subbaratnam featuring the special dance style of India- Mayura Nritya and its varieties.- A research writeup ( Kannada) NrityaNivedana Column of Lalitha Shrinivasan featuring two articles Akshara Bhramari:A book to learn theory aspects by Anupama Mangalavede (English) Lalitalahari Column featuring Kalagowri composition of Vid Korgi Upadhayaya along with  Sculptural details by Dr Manorama B N. Rangakshara column featuring Rupaka literature and guidance on the concept Tulasidasa.  Written by Korgi Shankaranarayana Upadhyaya New column by Dr K. S. Pavithra in ‘Kalasangata’ – Regarding the Ankita’s in compositions and its necessity. Page design by Dr Manorama Coverpage featured Kalagowri in sculpture and practicality We need your support and encouragement through the pattern of subscription. Editor and Editorial Board Noopura Bhramari Visit www.noopurabhramari.com – for academic courses, programmes and other information, dance magazine in general.  

Noopurabhramari Journal 12Vol-5,6Issue combined (August2018- January 2019)

This journal issue contains the following articles.  Editorial on the Natyashastra stories application in Yakshagana (Kannada)  Nudi Namana Anjali to H.N.Ananthkumar, Adoor Ganesh Rao, Kudkadi Vishwanatha Rai and A.Eshwarayya (Kannada) Review/ Report on the Dance research symposium- August 2018 Bharatanatyabodhini book review by Arjun Bharadhwaj (English) A column on NrittaRatnavali (First ever kannada translation of Jayapasenani treatise) By renowned scholar Dr Shesha shastri followed by the meanings of technical terminologies by Vid. Rohini Subbaratnam Column on Dancelyrics with special attention to Koutwa and Article on Shastara(Aiyyappa) by Dr Manorama B N  Need of the Research in Dance a Column on Performing Arts research patterns by aesthetician and researcher Dr. Shobha Shashikumar (English)  Research writeup on Parakiya Nayika- by Researcher Dr Dwaritha Vishwanatha (English)  Bharata Koutuka- column by Vid. Rohini subbaratnam( Kannada)- an in detailed research article on Shukasarika sangeetanrityaprabhandha  Rangaakshara-column by Vid. Korgi Shankaranarayana Upadhyaya-On Rupaka  - performancepattern, directional views and literature (Kannada)- on the concept Tyagaraja  And many more writings....  Page design by : Dr Manorama B N   

Noopura Fourth Annual Issue

This journal issue consist the first documentation + interviews on renowned female role impersonators  of Yakshagana ( Stree patradhaari- Stree vesha ) in kannada language by Dr Manorama B N 1. Kolyur Ramachandra Rao 2. Patala Venkatramana Bhat 3. Amba prasad Patala 4. Mantapa Prabhakara Upadhyaya 5. Begaru Shivakumar 6. Subhramanya Yalaguppa   and also the prestigious Kannada  language columns such as Ashtanayika- Proshita patika - by Shatavadhani Dr R Ganesh Nritya- Andu indu mundu - by Guru Muralidhar Rao Bigoraphical sketches of Rukmini devi Arundale Article on Bharatanatya in Abroad Article Tribute to Late Sundari Santanam by renowned dancers and many more special columns

Noopura Seventh Souvenir

This special issue consists the compilation of special interviews ( Kannada +English) on history of dance, dance future and dance research in the state by renowned dancers, senior gurus, organizers, academicians, theater personalities, Yakshagana scholars, folklorists, Musicians, Instrumentalists and researchers of Karnataka such as  From Bengaluru  Dr Maya Rao, Dr Lalita Shrinivasan Dr Shridhar Nirupama Rajendra Dr Chodamani Nandagopal M R Krishnamurthy ( Kittu sir) Ananthram BTM Academy Nandini Mehta Radha Shridhar Usha Datar B Bhanumathi Dr Padmaja Suresh Vyjayanti Kashi Vani Ganapathi Probal Gupta Hema Prabhath Shubha Dhananjay Sharmila Mukharji Poornima Gururaj Ashok Kumar Uday Kumar Shetty Bharati Venugopal on behalf of Late Padmini Rao 'Ananya' Raghavendra Rao Sridevi Unni Kiran Subhramaniam and Sandhya Kiran Gayatri Keshavan Sai Venkatesh Dr Soundarya Srivatsa   G Gurumurthy Balasubhramanya Sharma Mysore  Dr Nandakumar and Radhika Nandakumar Dr Vasudhara Doraiswamy Nandini Eshwar Dr Sheela Shridhar Dr Tulasi Ramachandra Kripta Phadke Ramamurthy Rao     Mandya Dr Chetana Radhakrishna   Tumkur Raaman   Dharwad Divakara Hegde Dr Shripada Bhat Gopalakrishna Naik Dr G L Hegde Vijaya Nalini Ramesh Sujatha Rajagopal   Mangalore Dr Chinnappa Gowda Dr Prabhakara Joshy     Along with this,   Ashtanayaka (Shringara Nayaka's) column by Shatavadhani Dr R Ganesh  (Kannada) A journey of Poetry towards Mahanata of Badami by Padyapaana friends. ( Kannada) Special interview on Dance Criticism and featuring the personality of Vidwan Korgi Shankaranarayana Upadhyaya (Kannada) Review on Shankar Kandasamy Dance recital ( Kannada) Review on Kuchipudi Yakshagana and Karnataka Yakshagana -A comparative study seminar ( Kannada) Obituary writeup on Dr Jaya ( Kannada) Writeup on the personality with a special interview in English - Leela Ramanathan and many more attractive Kannada dance columns