ಪ್ರಾಚೀನಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲಾವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನರ ಕಾಮಸೂತ್ರ : ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ೬೪ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ ಮಹತ್ತ್ವ, ಅರ್ಥ, ಸೂತ್ರ, ವಿವರಣೆಗಳೇನಿದ್ದವು? ವಾತ್ಯ್ಸಾಯನನ ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆಯೇ? ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಅಂಶವೆಷ್ಟು- ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನವಿದು.

ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಯಾವ್ಯಾವ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ? ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ನೃತ್ಯಸಂವೇದನೆಗಳು ಅವಕ್ಕಿರಬೇಕು? ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು? - ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನವಿದು.

Quantification of Nayikas

Nayikas or women characters have various classifications. In Sanskrit poetics, it is often found that the total number of nāyikās, based on various combinations of the classifications, is said to be 384. This research article titled ‘Quantification of Nayikas’ aims at throwing light on this magic number 384. How did the scholars arrive at this number? Is it justified? If not, what would be the number, are a few questions which have been dealt with. Understanding theory and the application of the same is very vital for presentation, thus a deeper study on this is warranted.