ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಚನೆಗಳು

ಕಲಾವಿದೆ , ಲೇಖಿಕೆ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಅಂಕಣ- ಕಲಾಸಂಗತ- ವು ಈ ಸಲ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವೇಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ..

ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ

ಡಾ. ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ -ನೃತ್ಯ ನಿವೇದನ-ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ  ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೆಹದ ಕುಣಿತ- ಕುಣಿತದ ಬರೆಹ

ಕಲಾವಿದೆ , ಲೇಖಿಕೆ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಅಂಕಣ- ಕಲಾಸಂಗತ- ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನುಕೂಲ, ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಭಾವ

ಡಾ. ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ -ನೃತ್ಯ ನಿವೇದನ-ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿತದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ...

ಕಲೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಯಿಕವಾದ ಹಲವು ನೋಟಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಕಲಾಸಂಗತ- ನೂತನ ಅಂಕಣ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯೆ, ಕಲಾವಿದೆ, ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರಾ ಅವರಿಂದ