ವರ್ಣವೆಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಾಗರ

Abstract

ಕಲಾಸಂಗತ ಅಂಕಣದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪದವರ್ಣ ನೃತ್ಯವಿನ್ಯಾಸದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.