ಅಂಕಿತದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ...

Abstract

ಕಲೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಯಿಕವಾದ ಹಲವು ನೋಟಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಕಲಾಸಂಗತ- ನೂತನ ಅಂಕಣ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯೆ, ಕಲಾವಿದೆ, ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರಾ ಅವರಿಂದ