ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲೊಂದು ರತ್ನ : ಶುಕಸಾರಿಕಾ

Abstract

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಶುಕಸಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ನರ್ತನೋಪಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರೌಢ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನ ಇದಾಗಿದೆ.