ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

Abstract

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣದ ಆರನೇಯ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತ  ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.