ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯಕವೇ?

Abstract

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ’ಕಲಾಸಂಗತ’ ಅಂಕಣದ ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ’ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯಕವೇ?’ ಎಂಬ ವಿಷಯದತ್ತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.