ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಶಿವ

Abstract

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ’ಕಲಾಸಂಗತ’ ಅಂಕಣದ ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ  ಭೌಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು  ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.