ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನೃತ್ಯನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

Abstract

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣದ 7ನೇ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತ  ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನೃತ್ಯನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ  ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.