ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯದ ಛಂದೋರಾಗ

Abstract

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭ್ರತನೄತ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದೋರಾಗದ ಕುರಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬರೆಹ- ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ.