ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳೀ- ಲಾಸ್ಯಾಂಗ ಸಹಿತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥಗಳು

Abstract

ಲಾಸ್ಯಾಂಗಗಳು- ಭಾಗ 3 - (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು *ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)   ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತ  ಲಾಸ್ಯಾಂಗದ ಅಧ್ಯಯನಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.