ಲಾಸ್ಯಾಂಗಗಳು (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು *ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ) ಭಾಗ ೨

Abstract

ಲಾಸ್ಯಾಂಗಗಳು- ಭಾಗ ೨ - (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು *ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)   ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನಾ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತ ಗೇಯಪದದಿಂದ ತ್ರಿಮೂಢಕದವರೆಗೆ ಐದು ಬಗೆಯ ಲಾಸ್ಯಾಂಗದ ಅಧ್ಯಯನಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ವಿವರಗಳಿವೆ.