ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶೀ ನೃತ್ತ- ಚಿಂದು : ಗೀತ -ನೃತ್ತ-ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿ

Abstract

ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿಂದೂ ನೃತ್ತ-ಗೀತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ 32 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.