ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರು ( ನಾಯಿಕಾಭಾವದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ)

Abstract

ಈ ಲೇಖನ - ಪದ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯಯರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳೀದ ’ಭಾಮಿನಿ’ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷರಂಗಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನು ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಅಧ್ಯಯನನಿಷ್ಠರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರನ್ನಾಧರಿಸಿದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಕೆ-ನಾಯಕರನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಲೇಖನವೊಂದು ಇದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದೆ.