ಅಷ್ಟನಾಯಕ ( ನೂತನ ನಾಯಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ)

Abstract

ಈ ಲೇಖನ- ಪದ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅಷ್ಟನಾಯಕರನ್ನಾಧರಿಸಿದ ವಿವರಗಳೂ ಮತ್ತು ನೂತನ ಕಾವ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಕೆ-ನಾಯಕರನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಲೇಖನವೊಂದು ಇದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದೆ.