ಕಲಾಗೌರಿ

ಲಲಿತಲಹರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾಗೌರಿ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ವಿವೇಚನೆ.

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಚನೆಗಳು

ಕಲಾವಿದೆ , ಲೇಖಿಕೆ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಅಂಕಣ- ಕಲಾಸಂಗತ- ವು ಈ ಸಲ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವೇಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ..

ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ

ಡಾ. ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ -ನೃತ್ಯ ನಿವೇದನ-ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ  ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೆಹದ ಕುಣಿತ- ಕುಣಿತದ ಬರೆಹ

ಕಲಾವಿದೆ , ಲೇಖಿಕೆ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಅಂಕಣ- ಕಲಾಸಂಗತ- ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನುಕೂಲ, ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.