ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತಗಳ ಪ್ರವೇಶ : ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕೇ?

ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಾಮಿಕ್/ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಮತವಸ್ತು-ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲ, ಅನನುಕೂಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಮನ ಬೆರಗು- ಚೈತ್ರನವಕಲಾಕಲಾಪ

​ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ  ಕಲಾಉತ್ಸವಗಳ ಮಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ರಾಮನಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು ಏನು?    ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಸ್ತುತಿ  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಸಂಚಿಕೆ

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತಪ್ರವೇಶ : ತಲ್ಲಣ ಯಾರಿಗೆ ?

​ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 *ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತಪ್ರವೇಶ : ತಲ್ಲಣ ಯಾರಿಗೆ ?* ಲೇಖಕರು - ಡಾ ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್ ಇದೇ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಸ್ತೃತ ಅಧ್ಯಯನಲೇಖನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ/ ಆಯಾಮವು ಹೊಸದಿಗಂತ ಮತ್ತು ಅಸೀಮಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಲೇಖನಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. http://www.noopurabhramari.com/abrahmic-religion-interventions-in-indian-artforms/  

Bharata Manoratha Panel Discussion- ‘Kala samvada’ on “Music for Dance”, “Recent trends in Dance Research and Performances”

This is a report on Panel Discussion held in Bharata Manoratha programme on February 3rd, 2019 at Kalagowri Auditorium, Bengaluru.  - ‘Kala samvada’ on “Music for Dance”, “Recent trends in Dance Research and Performances”

ಬಂಧನದ ಬೇಡಿಯೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವಪುತ್ರ

ಈ ಲೇಖನವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ/ಶಾಸ್ತಾರನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತಾರ ಕೌತವನ್ನು ನರ್ತಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿದೆ.